Aspectes metodològics

Des de totes les matèries que s’imparteixen a l’etapa, s’intenta aplicar una metodologia activa en la que l’alumne en sigui protagonista.

TAC

S’utilitzen pissarres digitals a totes les aules, per tal de fer més proper i entenedor el contingut de cada àrea. Es disposa de llibres de text, de llibres digitals, blocs i pàgines web dels propis professors. Es treballa també a l’aula d’informàtica, o amb diferents dispositius mòbils, i es combinen classes expositives amb treball en grups i s’apliquen dinàmiques que parteixen de la innovació educativa.

Desdoblaments

Treballem en grups desdoblats a les matèries d’anglès, naturals i tecnologia, dividint dues classes en tres grups, de 1r a 3r per poder atendre millor la individualitat de cada alumne. Això ens permet poder treballar l’ anglès per nivells, fer pràctiques de naturals al laboratori i desenvolupar projectes de tecnologia al taller. Es desdobla també el català a 2n , les matemàtiques a 2n i 4t, i l’anglès de 3r i 4t en totes les hores de la matèria.

Optatives i complementàries

S’aposta per donar diversitat d’opcions a l’hora de triar matèries que siguin d’interès per l’alumne, ja sigui per desenvolupar el seu talent o per configurar el seu itinerari posterior.

Sortides i convivències

Per tal de completar els aprenentatges de diferents matèries, i fer més vivencials els conceptes, es fan sortides culturals per poder experimentar i veure allò que es treballa. També es fan sortides per afavorir el coneixement i la convivència entre els alumnes.

Atenció a la diversitat

A l’etapa també es disposa d’algunes hores d’atenció a la diversitat per poder treballar amb els alumnes que presenten dificultats a les matèries instrumentals i amb els alumnes nouvinguts. El gabinet psicopedagògic atent a aquells alumnes que presenten dificultats impulsant Plans Individualitzats o mesures d’Atenció a la Diversitat. Es disposa d’algunes hores de vetlladora per a alumnes que, des de l’EAP, es consideri que necessiten una atenció especial.

Activitats interetapes

Es fomenta també el treball amb els alumnes de les altres etapes de l’escola en moments puntuals del curs com les campanyes solidàries, la celebració dels temps litúrgics, la festa de l’escola, etc.

Tutories

Una altra característica important és el treball amb els alumnes des d’una acció tutorial de proximitat: hi ha tres tutors a primer i segon d'ESO, per tal de facilitar l'adaptació a la nova etapa i la consolidació dels hàbits d'estudi. El seguiment és acurat i es treballa conjuntament amb la família, els suports externs i el gabinet psicopedagògic.

Tornar a ESO

Fes clic